.::İSLAM BÜYÜKLERİ::.(1)SORU CEVAP

Aşağa gitmek

.::İSLAM BÜYÜKLERİ::.(1)SORU CEVAP

Mesaj  Admin Bir Perş. Tem. 23, 2009 8:19 am

Soru 1 : Adı Numan, baba adı Sabit, Hicretin 80.yılında Kufe’de doğup 150 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.
İlmini babasının vefatından sonra annesinin İmamı Caferi Sadıkla evlenmesi neticesinde ondan almış,
Abbasi halifesi Mansur’un kadılık teklifini kabul etmediği için hapse atılmış ve işkence çekmiş olan Hanefi
mezhebinin kurucusu olan mezhep imamımızın adı nedir?
Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife.
Soru 2 : İslam’ın dört büyük müçtehitlerinden biri olan, Muvatta isimli hadis kitabının yazarı ve Maliki mezhebinin
kurucusu mezhep imamımız kimdir?
Cevap : İmamı Malik İbni Enes.

Soru 3 : İslam’ın dört büyük mezheplerinden biri olan Şafi mezhebinin imamı kimdir?
Cevap : İmamı Muhammed İbni İdris El-Şafi.

Soru 4 : Hadis ilminde üstün ilim ve yetkiye sahip olan, ezberinde bir milyon Hadis-i Şerif olduğu rivayet edilen,
Müsned isimli hadis kitabının yazarı ve Hanbeli mezhebinin imamı kimdir?
Cevap : İmamı Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbeli.

Soru 5 : İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından olup Bağdatlı olarak tanınan, çocuk yaştan beri dayısı Sırrı
Sakati hazretlerinin yetiştirdiği bu büyük mutasavvıf (tasavvuf alimi) kimdir?
Cevap : Cüneydi Bağdadi hazretleri.

Soru 6 : 17.yüzyılda yaşamış, VI. Murat’ın sarayında dört yıl görev yaptıktan sonra asıl isteği olan seyyahlığı (gezginciliği)
tercih etmiş ve o günden sonra dünyanın bir çok yerini dolaşmış olan ünlü bir seyyahtır. İstanbul, Bursa, tüm
Anadolu, Rumeli, Kırım, Viyana, Girit, Hazar Denizi, Volga dağları, Mısır, Sudan, Arabistan, Hollanda,
Danimarka, İspanya’yı dolaşıp hepsini yazmış ve bir kültür hazinesi olarak “Seyahatname” isimli eserini
yazmış olan gezginimiz kimdir?
Cevap : Evliya Çelebi.

Soru 7 : İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Hicri 450, miladi 1059 yılında İran’ın Tus yani Meşhed şehrinin bir
köyünde dünyaya geldi. Hicri 505, miladi 1111 de yine orada vefat etti. İçtihadı Şafi mezhebine göre idi.
O kadar çok kitap yazdı ki, ömrüne bölününce bir güne 18 sahife düşmektedir. Hicri 484 de Bağdat’ta
Nizamiye medresesine profesör oldu. Eserlerinden bazıları; Mearifüs Sünen, Kimyayı Saadettir. İslami ilimleri
her yönüyle inceleyen “İhyayı Ulumid-Din” adlı eserin de yazarı olan bu alimimiz kimdir?
Cevap : İmamı Gazali.

Soru 8 : Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
Cevap : İbnül Nefis (1210-1288).

Soru 9 : “Ben insan beynindeki 10 milyar sinir hücresinin birbiri ile bağlantılarını görünce, iman etmekten başka çare
bulamıyorum” diyen, 1979 Nobel armağanını (ödülünü) kazanan müslüman bilgin kimdir?
Cevap : Pakistanlı Prof. Abdüsselam.

Soru 10: Newton’dan önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir ilmini geometriye ilk uygulayan, dünyanın çapını ve iki
meridyen arasını doğru olarak hesaplayan müslüman bilgin kimdir?
Cevap : Sabit Bin Kurra.

Soru 11: Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa
kullanan müslüman bilgin kimdir?
Cevap : Battani (858-929).

Soru 12: Astronomi, matematik, fizik, jeoloji, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan,
dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni hem de güneş etrafında döndüğünü Kopernik’ten tam 500 sene önce
ispat eden büyük müslüman alim kimdir?
Cevap : Beyruni (973-1051).

Soru 13: Hayatını züht ve ibadetle geçiren, annesine verdiği söz sebebi ile Medine’ye geldiği halde Efendimiz (s.a.v.)’i
görememiş, ama onun mübarek hırkasına kavuşmuş olan Allah dostu kimdir?
Cevap : Veysel Karani.

Soru 14: Tarihin felsefesini yapan, tarihi bir bilim haline getiren, sosyolojinin kurucusu, sosyal psikoloji, pedagoji ve
şehircilik uzmanı “Mukaddime” adlı ünlü eserin sahibi müslüman düşünür kimdir?
Cevap : İbni Haldun (1332-1406).

Soru 15: “Kin tutan kimseye dostluk hatadır. Çıkrık çeviren anne ve nineler devlet adamlarına lanet okurken, resmi
meclisteki memurların onları övmeleri, alkışlamaları boşunadır” gibi sözlerin sahibi olan, Bostan ve Gülistan adlı
eserin yazarı, İranlı ünlü ilim adamı kimdir?
Cevap : Şeyh Sadi Şirazi.

Soru 16: İsmi Muhammed olup, Semerkant’ın bir köyünde 280 yılında doğmuştur. Doğmuş olduğu köyün adı ile şöhret
kazanarak yad edile gelmiştir. Ehli Sünnet akidesine aykırı inanç taşıyanlara karşı, eser yazarak ehli sünnet
akidesini müdafaa eden ve bu hususta önderlik yapan, itikat mezhep imamlarımızdan olan bu alimimiz kimdir?
Cevap : İmamı Maturidi.

Soru 17: Yoldaki işaretler adlı kitabın yazarı kimdir?
Cevap : Seyyit Kutup.

Soru 18: Haçlı ordularına karşı yiğitçe mücadele veren, saray hayatı nedir bilmeyen, ömrünü at sırtında geçiren ve kendi
adı ile anılan devlet kuran, 88 yıl Frenklerin elinde kalan Kudüs’ü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren
Kudüs fatihi müslüman hükümdar kimdir?
Cevap : Selahaddin Eyyubi (1137-1193).

Soru 19: Emperyalist Rusların yıllar önce İslam topraklarını işgal ederek sıcak denizlere doğru inme hülyasına karşı bir
avuç yanındaki mücahit arkadaşlarıyla birlikte yılmadan, usanmadan, çeyrek asrı aşkın bir zamandır şanlı
cihadını yapan ve annesinin getirdiği Ruslarla uzlaşma teklifine şiddetle karşı çıkıp hatta annesine bu meseleden
dolayı verdiği kırbaç cezasını kendi çekip sırtını kırbaçlattıran, tarihimizde Kartal lakabıyla anılan büyük İslam
mücahidi kimdir?
Cevap : Şeyh Şamil.

Soru 20: İslami mücadeleyi en iyi bir şekilde firavunlar diyarı Mısır’da veren, Cemal Abdunnasır gibi işbirlikcerin emriyle
susturulmak maksadıyla hapishanelere atılmış ama taviz vermemiş, iman fermanı verildikten sonra özür dilemesi
halinde affedileceği söylendiğinde: “Bir müslüman bir kafirden özür dilemez” diyerek şereflice şahadeti tercih
eden ve ümmete “Fi Zilal-il Kur’an” (Kur’an’ın gölgesinde) adlı tefsiri eser olarak bırakan alim, mücahit ve
şehit kimdir?
Cevap : Seyyid Kutup.

Soru 21: Kanun çıkmadan önce yazdığı eser kanun çıktıktan sonra yargılanıp idam edilen, mahkemeye hazırladığı
savunmasını rüyasında gördüğü Allah Resulü (s.a.v.)’in işaretiyle yırtan alimimiz kimdir ve hangi sebepten
dolayı idam edilmiş ve eserinden sonra çıkan kanun nedir?
Cevap : İskilipli Atıf Hoca, Şapka hakkındaki yazısından dolayı idam edilmiş, Şapka Kanunu eseri yazmasından
sonra çıkmıştır.

Soru 22: 870 yılında Türkistan’da doğan, asıl adı Ebu Nasır Muhammed İbni Türkan olan, dini ilminden dolayı kadılık
yaptığı gibi tıp, astronomi, matematik, felsefe ile de uğraşmış, Latince ve Yunancayı öğrenip Aristo ve Eflatunun
eserlerini tetkik edip, yüze yakın eser yazmış, kendisine Aristo’dan sonra ikinci hoca manasına “Hoca-i Sani”
denilen felsefe dünyasının tanınmış müslüman alimi kimdir?
Cevap : Farabi.

Soru 23: Asıl adı Numan olan devrinin en büyük alimi ve Kara medresenin müderrisidir. Somuncu baba diye bilinen şeyh
efendinin vefatı ile yerine geçmiş ve Halveti tarikatı ile Nakşi tarikatının birliği şeklinde olan Bayramiye tarikatını
kurmuştur. 1429 da vefat eden veli Ankara’da adına yaptırılan caminin avlusunda medfun edilmiştir.
Sultan Murat kendisine “İstanbul’un fethi nasip olur mu ya veli” dediğinde cevabı: “Hayır ne sen ne de ben
göremem ama şu beşikte yatan oğlancığa nasip olsa gerektir” diyerek kerametini göstermiştir. O beşikte yatan
oğlancık İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmet’tir. Bu veli kimdir?
Cevap : Hacı Bayram-ı Veli.

Soru 24: Hz. Osman (r.a.), Hz. Ali (r.a.) ve Abdullah İbni Abbas (r.a.)’la görüşüp onlardan ilim alan, Hz. Ömer (r.a.)’ın
halifeliği döneminde Basra’da dünyaya gelen ve orada büyüyen züht ve takva ile yaşamış, insanları hep buna
davet etmiş olan büyük mutasavvıftır. Bazı ifadeleri şöyledir: “Kim parayı aziz bilirse Allah (c.c.) onu rezil eder.”
“Dünya senin bineğindir, binersen o seni taşır, o sana yüklenecek olursa (onu sırtlanırsan) ölürsün”
Basralı bu büyük alimimiz kimdir?
Cevap : Hasan Basri.

Soru 25: Osmanlı İmparatorluğunun 9. Şeyhul İslamıdır. Asıl adı Şemsettin Ahmet olduğu halde dedesinin ismi ile anıldı.
Yavuz Sultan Selim devrinin müderrisi ve Şeyhul İslamı olan bu zat zamanında insanların ve cinlerin müftüsü
anlamına gelen “Müftü-s Sakaleyn” ünvanını aldı. Yavuz Sultan Selim ile katıldığı Mısır seferinde atının ayağından
sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçramış, Yavuz’da bu kaftanı öldüğünde tabutunun üzerine örtülmesini
emretmiştir. 300 den fazla eseri olan, İslam dünyasında kendisine “Muallim-i Evvel” (birinci öğretmen) denen
Osmanlının bu büyük Şeyhul İslamı kimdir?
Cevap : İbni Kemal.

Soru 26: Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah’la devamlı beraber olmuş, ona destek vermiş ve bağımsızlık
savaşının fikri kahramanı olmuş ayrıca Pakistan halkı için müstesna bir yere sahip olmuş.
Pakistan’ın milli şairi olan bu şair kimdir?
Cevap : Muhammed İkbal.

Soru 27: Horasan’ın Belh şehrinin hükümdarının oğludur. Şehzade iken av esnasında gaibden bir ses duymuş.
“Av için yaratılmadım” şeklinde duyduğu bu sesten sonra dervişlik yolunu bulmuş ve Süfyan-i Sevri’den ders
alarak insanları takvaya davet etmiş. Basra şehri halkı ona gelip dua ettiklerini ama kabul olmadığını söyleyip
sebebini sorduklarında cevaben: Kalbinizi on sebeple öldürmüşsünüz, diriltmezseniz dualarınız kabul olmaz.”
1) Allah (c.c.)’ı tanırsınız ama kulluk etmezsiniz
2) Kitabı okur ve duyarsınız ama ona göre ibadet etmezsiniz
3) Şeytana düşman dersiniz ama hep onunla olursunuz
4) Peygamber (s.a.v.)’i sever ve tasdik edersiniz ama sünnetlerini yapmazsınız
5) Cenneti seversiniz ama ona varmak için gayret etmezsiniz
6) Ateşi sevmezsiniz ama günahları severek yaparsınız
7) Ölüm gelecek bilirsiniz ama tedbir almazsınız
Cool Başkalarının ayıplarını kötülersiniz ama kendinize hiç bakmazsınız
9) Allah (c.c.)’ın rızıklarını yersiniz ama ona ne şükredersiniz ne de tefekkür
10) Ölenlerinizi gömersiniz ama ondan ibret almazsınız. Böyle olursanız ve devam ederseniz dualarınız kabul
olur mu?” Böyle nice sözleri olan alimimiz kimdir?
Cevap : İbrahim Ethem.

Soru 28: Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt’ın şahitliğini, cemaatla namaza devam etmemesinden dolayı kabul
etmeyen kadı kimdir?
Cevap : Molla Fenari.

Soru 29: Asıl ismi Ahmet El-Faruki olan büyük alim, devrinin, yaratıcısını unutmuş devlet adamlarına fikri cihat yaptı.
Tüm yetki sahibi kişilere mektup yazdı ve gerçeğin yolu Kur’an ve Sünnet olduğunu, hurafelerle mücadelenin
şart olduğunu anlattı. Yazmış olduğu mektuplar bir kitapta toplanıp meşhur “Mektubat” isimli eseri oluşturdu.
Bu eserin sahibi alimimiz kimdir?
Cevap : İmam-ı Rabbani.

Soru 30: “Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdı mı?.. Boğarım.
Boğamazsın ki!... Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam.
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim.
Adam, aldırma da geç diyemem, aldırırım,
Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım.”

Meşrutiyetin ilanından sonra Sebil’ür-Reşat isimli dergiyi çıkaran, İstiklal harbi
döneminde Burdur milletvekili, İstiklal marşımızı karşılıksız kaleme alan ve Safahat
isimli eserinde sahibi olan milli şairimiz kimdir?
Cevap : Mehmet Akif Ersoy.

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 150
Puan : 466
Kayıt tarihi : 20/07/09
Yaş : 28
Nerden : giresun

Kullanıcı profilini gör http://cennet.lifeme.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz