EVLİYALAR

Aşağa gitmek

EVLİYALAR

Mesaj  Admin Bir Salı Tem. 21, 2009 9:49 am

Abdullah Bin Avn
Abdullah Bin Ebu bekr
Abdullah Bin Hazır
Abdullah Bin Hubeyk
Abdullah Bin Menazil
Abdullah Bin Muhammed
Abdullah Bin Mübarek
Abdullah Bin Zeyd
Abdullah El-Acemi
Abdullah El-Kassar
Abdullah Fahri Baba
Abdullah Hayderi
Abdullah Herati
Abdullah İbni Vehb
Abdullah Menufi
Abdullah Yafii
Abdullah-i Dehlevi
Abdullah-i Ensari
Abdullah-i İlahi
Abdullah-i İsfehani
Abdullah-i Şemdini
Abdurrahman Arvasi
Abdurrahman Bin Ali Sekkaf
Abdurrahman Bin Muhammed
Abdurrahman Mağribi
Abdurrahman Tafsunci
Abdurrahman Tagi
Abdülaziz Bekkine
Abdülaziz Debbağ
Abdülaziz Dirini
Abdülbaki Efendi
Abdülehad
Abdülehad Nuri
Abdülehad Serhendi
Abdülgafur Halid-i Müşahidi
Abdülhak-i Dehlevi
Abdülhakim Arvasi
Abdülhakim Hüseyni
Abdülhalik Goncdüvani
Abdülhamid Bin Necib Nubani
Abdülhamid Şirvani
Abdülhay
Abdülhay Efendi
Abdülkadir Cezayiri
Abdülkadir Deştuti
Abdülkadir Geylani
Abdülkahir Sühreverdi
Abdüllatif Kudsii
Abdülmecid Şirvani
Abdülvahid Bin Zey
Abdülvahid-i Lahori
Abdülvehhab Mütteki
Abdülvehhab-ı Şarani
Abdürrahim Arvasi
Abdürrahim-i Merzifoni
Abdüsselam Bin Mesiş Haseni
Âdem-i Bennuri
Adiyy Bin Müsafir
Ahıskalı Ali Haydar Efendi
Ahi Evran
Ahmed Abdülhak Radulevi
Ahmed Amiş Efendi
Ahmed Berki
Ahmed Bican
Ahmed Bin Alevi
Ahmed Bin Âsım Antaki
Ahmed Bin Ebü'l Havari
Ahmed Bin Hadraveyh
Ahmed Bin Hanbel
Ahmed Bin Harb
Ahmed Bin İdris
Ahmed Bin Mesruk
Ahmed Bin Musa El-Acil
Ahmed Bin Ömer Zeyla'i
Ahmed Bin Selman En-Necad
Ahmed Bin Üstazül Azam
Ahmed Bin Yahya El-Cela
Ahmed Cüzeyri (Cezerî)
Ahmed Eflaki
Ahmed Es-Senusi
Ahmed Ez-Zahid
Ahmed Gazali
Ahmed Haznevi
Ahmed Hilmi Efendi
Ahmed Hulusi Efendi
Ahmed İbni Kemal
Ahmed Kihtü
Ahmed Kuddusi
Ahmed Kuseyri
Ahmed Mekki Efendi
Ahmed Murşidi Efendi
Ahmed Nahlavi
Ahmed Namiki Cami
Ahmed Necibi
Ahmed Rıfai
Ahmed Said-i Faruki
Ahmed Satiha
Ahmed Sayyad
Ahmed Siyahi
Ahmed Şemseddin Marmaravi
Ahmed Şeybani
Ahmed Yekdest Cüryani
Ahmed Yesevi
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi
Ahmed-i Bedevi
Ahmed-i Ticani
Ahmed-i Zerruk
Ahmedü Bamba
Ahnef Bin Kays
Akbıyık Sultan
Akşemseddin
Alaeddin Âbizi
Alaeddin Ali Fenari
Alaeddin Arabi Efendi
Alaeddin Goncduvani
Alaeddin Konevi
Alaeddin-i Attar
Alaeddin-i Sabir
Alaüddevle Semnani
Alevi Bin Ali
Alevi Bin Muhammed
Alevi Bin Üstaz-ül Azam
Ali Bin Emrullah
Ali Bin Heyti
Ali Bin Meymun Mağribi
Ali Bin Mustafa Ömeri
Ali Bin Muvaffak
Ali Bin Şihab
Ali Dede Bosnevi
Ali El-Hariri
Ali Hadi (10.İmam)
Ali Hafız
Ali Havas Berlisi
Ali Mütteki El-Hindi
Ali Müzeyyen
Ali Osman Efendi
Ali Ramıtenii
Ali Rıza (8.İmam)
Ali Rıza Acara
Ali Semerkandi
Ali Sincari
Alkame Bin Kays
Alvan Hamevi
Ameş
Amir Bin Abdullah
Amr Bin Dinar
Amr Bin Kays El-Mülai
Ankaravi İsmail Rusuhi
Arab-i Feştali El-Mağribi
Ârif-i Dikgerani
Âşık Efendi
Ata Bin Ebu Rebah
Ata Bin Meysere El-Horasani
Ata Bin Yesar
Ata Efendi
Atpazarlı Osman Fadlı Efendi
Ayn-ül Kudat Hemedani
Azeri Hamza Bin Ali
Aziz Mahmut Hudayi
B
Baba Haydar Semerkandî
Bâkıllânî
Bâlî Efendi (Sekrân)
Bâyezîd-İ Bistâmî
Bedî'uddîn Sehârenpûrî
Bediüzzaman Said Nursî
Bedreddîn Serhendî
Behâeddîn Zekeriyyâ
Behâeddînzâde
Behlül-i Dânâ
Bekrî
Bennân El-Hammâl
Beşir Ağa
Beyzâde Efendi
Beyzâde Mustafa Ahıskalı
Bilâl Bin Sa'd
Birgivî
Bişr-İ Hâfî
Bostan Çelebi
Buhârî
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Burhâneddîn Bin Muhammed Eğridirî
C - Ç
Cabbâr Dede
Câfer Bin Ahmed Es-Serrâc
Câfer-i Huldî
Câfer-i Sâdık (6.İmam)
Câfer Bin Süleymân Dâbiî
Câkîr El-Kürdî
Celâleddîn-i Devânî
Celâleddîn-i Hindî
Celâleddîn-i Rûmî
Celâleddîn Tebrîzî
Celâlzâde Mustafa Çelebi
Celâlzâde Sâlih Çelebi
Cemâleddîn Aksarâyî
Cemâleddîn Ezherî
Cemâleddîn Mahmûd Hulvî
Cerrâhzâde Cezûlî
Cüneyd-i Bağdâdî
Çandarlı Kara Halil Hayreddîn
Çelebi Halîfe
Çelebi Hüsâmeddîn
Çelebi Hüsrev
Çırağ-ı Dehli
D
Dârendeli M. Hilmi Efendi
Dârendeli Ömer Rızâî
Dâvûd-i İskenderî
Dâvûd-i Tâî
Dediği Sultan
Dehhâk Bin Müzâhim Deryâ Ali Baba
Destîne Hâtun
Dimitrofçalı Muslihuddîn Efendi
E
Ebdal Kumral
Ebnâsî
Ebu Abdullah El-Basrî
Ebu Abdullah El-Kureşî
Ebu Abdullah Merrakûşî
Ebu Abdullah-i Rodbârî
Ebu Abdullah-i Turuğbâdî
Ebu Ahmed Ebdâl Çeştî
Ebu Alevi
Ebu Ali Dekkâk
Ebu Ali Fârmedî
Ebu Ali Rodbârî
Ebu Ali Sekafî
Ebu Amr Ez-Zücâcî
Ebu Bekr Ayderûs
Ebu Bekr El-Betâihî
Ebu Bekr-İ Ebherî
Ebu Bekr Bin Ebu Vefâ
Ebu Bekr Kettânî
Ebu Bekr Bin Sâlim Ayderûs
Ebu Bekr Es-Sekkâf
Ebu Bekr Eş-Şelî
Ebu Bekr Tamistânî
Ebu Bekr Vâsıtî
Ebu Bekr Verrâk
Ebu Bekr Ya'fûrî
Ebu Câfer Haddâd El-Kebîr
Ebu Câfer El-Meczûm
Ebu Hafs Haddâd En-Nişâbûrî
Ebu Hamza Bağdâdî
Ebu Hamza Horasânî
Ebu İshâk İbrâhim Bin Müvelled
Ebu İshâk-i Şîrâzî
Ebu Midyen Mağribî
Ebu Muhammed El-Basrî
Ebu Muhammed Cerîrî
Ebu Muhammed Râzî
Ebu Muhammed Talhâ Bin Îsâ
Ebu Müslim Havlânî
Ebu Osman Hîrî
Ebu Osman Mağribî
Ebu Saîd Ebü'l-Hayr
Ebu Saîd-İ Fârûkî
Ebu Saîd-İ Harrâz
Ebu Saîd Kaylavî
Ebu Süleymân Dârânî
Ebu Türâb-i Nahşebî
Ebu Ubeyd El-Busrî
Ebu Yâkûb Nehrecûrî
Ebu Ya'zî Magribî
Ebü'l-Abbâs El-Basîr
Ebü'l-Abbâs El-Gamrî
Ebü'l-Abbâs El-Harrâr
Ebü'l-Abbâs El-Mülessem
Ebü'l-Abbâs-i Mürsî
Ebü'l-Abbâs Müstegânimî
Ebü'l-Abbâs Sebtî
Ebü'l-Abbâs Seyyârî
Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî
Ebü'l-Fadl Ahmedî
Ebü'l-Hasan Bekrî
Ebü'l-Hasan-i Eş'arî
Ebü'l-Hasan-i Harkânî
Ebü'l-Hasan Kûsî
Ebü'l-Hasan-i Şâzilî
Ebü'l-Hayr El-Akta
Ebü'l-Hayr Fârûkî
Ebü'l-Hüseyin Nûrî
Ebüssü'ûd Ebü'l-Aşâir El-Bâzinî
Ebüssüûd Efendi
Edebâlî (Üdebâlî)
El Yuneyni
Emânullah Lâhorî
Emîr Ahmed-İ Buhârî
Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi
Emîr Hayâlî Çelebi
Emîr Hüsrev Dehlevî
Emîr Sultan
Es'ad Efendi
Es'ad İleri Hoca
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu Rûmî
Evzâî
Eyyûb-i Sahtiyânî
F
Fahreddîn-i Acemî
Fahreddîn-i Râzî
Fahr-Ül-Fârisî
Fakîrullah
Fâtıma Binti Müsennâ
Fehim-i Arvâsî
Ferîdüddîn-i Attâr
Ferîdüddîn Genc-i Şeker Feth-i Mûsulî
Fethullah-i Verkânisî
Feyzullah Efendi
Fudayl Bin İyâd
G
Gamrî
Garip Hâfız
Gavsî Ahmed Dede
Gavs-Ül-Memdûh
Gazâlî
Geredeli Abdullah Efendi Geyikli Baba
Gulâm Muhammed Ma'sûm
H
Habîb-i Acemî
Hâce Hasan Attâr
Hâce Mevdûd Çeştî
Hâce Osman Hârûnî
Hacı Abdullah Efendi
Hacı Bayram-i Velî
Hacı Bektâş-i Velî
Hacı Hıdır Efgân
Hacı Muhammed Sâmî Efendi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
Hacı Yusuf El Bidlisi Es Saruhani
Hacım Sultan
Hâdimî
Hadimül Fukara Abdullah Baba
Hakîm Senâî
Hakîm Süleymân Ata
Hakîm-i Tirmizî
Halîfe Kızılayak
Halîmî Çelebi
Hallâc-i Mansûr
Hamdûn-i Kassâr
Hamîdüddîn Nâgûrî
Hammâd Bin Müslim Debbâs
Hâris El-Muhâsibî
Hasan Adlî Efendi
Hasan Bin Ali Askerî
Hasan-i Basrî
Hasan Can
Hasan Hilmi Efendi
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî
Hasan Sezâî
Hâtim-i Esam
Hattat Hâfız Osman Efendi
Hayât Bin Kays El-Harrânî
Hıfnî (Hafnâvî)
Hızır Çelebi (Hızır Bey)
Hoca Sâdeddîn Efendi
Hocazâde
Huzeyfetü'l-Mer'âşî

İ K - L
M
İbn-i Âbidîn
İbn-i Ârif
İbn-i Atâ
İbn-i Atâullah
İbn-i Ayderûsî
İbn-i Cevzi
İbn-i Fârid
İbn-i Hafîf
İbn-i Kavvâm
İbn-i Muhayrız
İbn-i Nüceyd
İbn-i Semmâk
İbn-i Üstâd-Ül-A'zam
İbn-i Vefâ (Ali Bin Muhammed)
İbrâhim Bin Ali El-A'zeb
İbrâhim Desûkî
İbrâhim Bin Edhem
İbrâhim Efendi (Aşçı Dede)
İbrâhim Efendi (Mevlânâ Seyyid İbrâhim)
İbrâhim Gülşenî
İbrâhim Hakkı Erzurûmî
İbrâhim-i Havvâs
İbrâhim Hayrânî
İbrâhim Şirvânî
İbrâhim Tennûrî
İdris-i Muhtefî
İmâm-I A'zam Ebû Hanîfe
İmâm Efendi
İmâm-I Rabbânî
İsmâil Hakkı Bursevî
İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
İsmâil Şirvânî
İzmirli Osman Nûri Efendi
İzzeddîn Türkmânî Kabaşa
Ka'b-Ül-Ahbâr
Kabûlî Mustafa Efendi
Kâdı Muhammed Zâhid
Kalburcu Şeyhi
Kara Şems
Karabaş Ali Efendi
Karahisârî Abdürrahîmefendi
Kâsım Çelebi
Kâsım Bin Muhammed
Kayyûm-i Cihân
Kayyûm-i Zaman
Kâzerûnî
Kemal Ümmî
Kerîmüddîn Bâbâ Hasan Ebdâlî
Kevserî
Kıbrıslı Hafız Ali Efendi
Kıbrıslı İbrâhim Sıdkı Efendi
Kılıçlı Ali Efendi
Kurtboğan Evliyası
Kuşadalı İbrâhim Halvetî
Kuşeyrî
Kutb-i Zaman (Celâl Buhârî)
Kutbüddîn-i Bahtiyâr Kâkî
Kutbüddîn İznîkî
L
Ladikli Ahmed Ağa
Lâmiî Çelebi
Leys Bin Sa'd
Lütfullah Efendi (El-Evvel)
Lütfullah Üskübî
Mahdûmzâde Ebü'l-Kâsım
Mahmud Esad Coşan
Mahmûd Kefevî
Mahmûd Sâminî
Mâlik Bin Dînâr
Mâlik Bin Enes
Mansûr Bin Ammâr
Ma'rûf-ı Kerhî
Mazhar-ı Cân-ı Cânân
Mehmed Emîn Tokâdî
Mehmed Zâhid Kotku
Mekhûl Eş-Şâmî
Merkez Efendi
Metbûlî
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Mevlânâ Hamîd-i Bingâlî
Mevlânâ Hasan-ıBerkî
Meymûn Bin Mihrân
Midyen Bin Ahmed El-Eşmûnî
Mimşâd Ed-Dîneverî
Mîr Muhammed Numân
Mirzâ Hüsâmeddîn Ahmed
Misâlî Baba
Molla Câmî
Molla Fenârî
Molla Gürânî
Molla Halil Si'ridî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Osman Efendi
Muhammed Bin Abdullah El-Mürşidî
Muhammed Bin Ahmed Fergal
Muhammed Bin Anân
Muhammed Avfî
Muhammed Bâkır
Muhammed Bâkî-Billah
Muhammed Bedahşî
Muhammed Cevâd
Muhammed Cisr
Muhammed Çelebi Sultan
Muhammed Emîn Efendi
Muhammed Emin Erbilî
Muhammed Bin Eslem Tûsî
Muhammed Bin Hanefiyye
Muhammed Hâşim-i Keşmî
Muhammed Kudâme
Muhammed Kudsî Bozkırî
Muhammed Ma'sûm Fârûkî
Muhammed Ömer
Muhammed Pârisâ
Muhammed Rûcî
Muhammed Sâdık
Muhammed Saîd Fârûkî
Muhammed Bin Sûka
Muhammed Şâzilî
Muhammed Ubeydullah Serhendî
Muhammed Bin Vâsi
Muhammed Zuğdân
Muhyiddîn-i Arabî
Muhyiddîn-i İskilibî
Muînüddîn-i Çeştî
Murâd-ı Münzâvî
Mûsâ Kâzım (7.İmam)
Mutarrif Bin Abdullah
Münâvî
Müstekîmzâde Süleymân
Müştâk Baba
N
O- Ö
P - R
Nâbî
Nablüsî
Nâgûrî
Nalıncı Baba
Nasr Bin Abdürrezzâk
Nasûh Çelebi Belgrâdî
Nasûhî Üsküdârî
Neccârzâde
Neccârzâde Muhammed Sıddık
Necîbüddîn Mütevekkil
Necîbüddîn-İ Şîrâzî
Necmeddîn Dâye Râzî
Necmeddîn-İ Kübrâ
Nerkisecârî
Nesevî
Nevevî
Ni’metullah Geylânî
Niyâzî-İ Mısrî
Nizâmeddîn Ebü’l-Müeyyed
Nizâmeddîn Evliyâ
Nizâmeddîn Hâmûş
Nûr Muhammed Bedâyûnî
Nûr Muhammed Pütnî
Nûreddîn Cerrâhî
Nûreddîn Efendi
Nûreddînzâde Muslihuddîn
Nûri Efendi
Nûri Efendi
Osman El-Hattâb
Osman Bin Merzûk El-Kureşî
Osman Nûrakûbî
Osman Es-Serûcî
Osman Şirvânî
Osman Et-Tavilî
Ö
Ömer Bin Abdülazîz
Ömer Füâdî
Ömer Karadâğî
Ömer Muhdâr Bin Abdurrahmân
Ömer Nâimî Efendi
Ömer Bin Saîd El-Hemedânî
Ömer Şirvânî
Ömer Bin Zer
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî
Ömer Ziyâeddîn Tavîlî
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Ali Aksarâyî
Pîr Ali Efendi
Pir İlyas
R
Reca Bin Havye
Recep Enis Dede
Remlî Şâfiî
Resûl Zeki Efendi
Rislân Dımeşkî
Rûzbehân Baklî
Rükneddîn Ebü’l-Feth
Rüstem Halîfe Bursevî
Rüveym Bin Ahmed

S
Ş - T
U - Ü - V - Y - Z
Sâbit Ebü'l-Meânî
Sâbit Bin Eslem El-Benânî
Sa'dî-İ Şirâzî
Sadreddîn-i Konevî
Sa'düddîn-i Kaşgârî
Sâfî Âmidî Bolevî
Safiyyüddîn Erdebilî
Saîd Bin Cübeyr
Saîd Bin Müseyyib
Sâkıb Dede
Sâlih Bin Beşîr El-Mürrî
Sâlih Gülâbî
Sâlim Bin Abdullah
Saltuk Türkî
Sarı Abdullah Efendi
Sarı Saltuk
Sehl Bin Abdullah Tüsterî
Selâhaddîn Uşâkî
Selâhaddîn Zerkûb
Seleme Bin Dînâr
Semnûn Muhib
Senâullah-İ Dehlevî
Senâullah-İ Sebnehlî
Senûsî (Muhammed Bin Yûsuf)
Serrâc
Seyfeddîn-i Fârûkî
Seyfeddîn Menârî
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Bilâl
Seyyid Emîr Hamza
Seyyid Emîr Külâl
Seyyid Hârun Velî
Seyyid Hasan Berzencî
Seyyid Hüseyin Burhâneddîn Efendi
Seyyid Nizâm Efendi
Seyyid Şerîf Cürcânî
Seyyid Velâyet
Seyyid Yahyâ Efendi
Seyyidet Nefîse
Sıbgatullah Arvâsî
Sırrî-yi Sekatî
Sirâceddîn Ömer Halvetî
Sivasî Abdülmecîd Efendi
Sofu Baba
Somuncu Baba
Sûfî Allahyâr
Sultan Dîvânî
Sultân-Ül-Ulemâ
Sultân-Ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
Sultan Veled
Sumâdî
Süfyân-ı Sevrî
Süfyân Bin Uyeyne
Süleyman Hilmi Tunahan
Sünbül Sinân Efendi
Süveyd Sincârî
Şa’bân-ı Velî
Şa'bî
Şâfıî
Şâh-ı A'lâ
Şâh-ı Nakşibend
Şâh Kubâd Şırvânî
Şâh Şücâ Kırmânî
Şâh Velıyyullah-ı Dehlevî
Şakîk-ı Belhî
Şems-i Tebrîzî
Şemseddîn Pânı-Pütî
Şerâfet Nevşâhî
Şerefüddîn Ahmed
Şerîf Tlemsânî
Şeyh Abdullah Beytûşî
Şeyh Hasan
Şeyh İbni Hatîb
Şeyh İbni Nûh
Şeyh Kutbüddîn Münevver
Şeyh Nûreddîn
Şeyh Seydâ
Şeyh Şâmil
Şeyh Tâc
Şiblî
Şihâbüddîn-i Sühreverdî
Şumeyt Bin Aclân
T
Tâcüddîn Bin Rıfâî
Tâcüddîn Zâhid-i Geylânî
Tâc-Ül-Ârifîn (Ebü'l-Vefâ)
Taflâtî
Tâhâ-i Hakkârî
Tâhir-i Lâhorî
Takıyyüddîn Hısnî
Takıyyüddîn İbni Dakîk-ül-id
Takıyyüddîn Sübkî
Tâvûs Bin Keysân
Tâzî
Terzi Baba
U - Ü
Ubeydullah-ı Ahrâr
Ulu Ârif Çelebi
Utbet-ül-Gulâm
Üftâde
Ünsî Hasan Efendi
V
Vânî Mehmed Efendi
Vecîhüddîn Ömer Efendi
Vefâ Konevî
Vehb Bin Münebbih
Veysel Karânî
Vüheyb Bin Verd
Y
Yahyâ Efendi
Yahyâ Muammer Mezûrî İmâdî
Yahyâ Bin Muâz-ı Râzî
Yahyâ Şirvânî
Ya’kûb-i Çerhî
Ya’kûb Germiyânî
Yâkût-i Arşî
Yûnus Emre
Yûnus Bin Ubeyd
Yûsuf Bin Esbât
Yûsuf Harpûtî
Yûsuf-i Hemedânî
Yûsuf Bin Hüseyin Râzî
Yûsuf Kâmitî
Yûsuf Mahdûm
Yûsuf Nebhânî
Yünûnî
Z
Zâhid İsfehânî
Zâhidü’l-Kevserî
Zekeriyyâ Ensârî
Zenbilli Ali Efendi
Zengî Atâ
Zeynelâbidîn
Ziyâeddîn Nahşebî
Ziyâeddîn Nurşînî
Zührî
Zünnûn-İ Mısrî

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 150
Puan : 466
Kayıt tarihi : 20/07/09
Yaş : 28
Nerden : giresun

Kullanıcı profilini gör http://cennet.lifeme.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz